Applen Brand Positioning – kuinka siitä tuli arvokkain yritys (2023)

Applen brändin sijoittelu perustuu kolmeen avainelementtiin: innovaatioon, muotoiluun ja asiakaskokemukseen. Nämä kolme tekijää antavat Applelle mahdollisuuden pysyä kilpailijoidensa edellä ja säilyttää samalla vahvan identiteettinsä.

Heillä on innovaatiokulttuuri.

Applen innovaatiokulttuuri näkyy kaikkialla yrityksessä. Applen työntekijöitä kannustetaan ajattelemaan laatikon ulkopuolelta ja kehittämään uusia ideoita aina tuotteista aina siellä työskenteleviin ihmisiin. Tämä auttaa Applea pysymään teknologian eturintamassa ja saamaan asiakkaat palaamaan lisää.

Uskomaton merkki

Sen kanssajuuretSteve Jobsiin ja hänen paradigmaansa kiinteästi sidoksissa oleva Apple on markkinoinnin ja viestinnän edelläkävijä monilla tasoilla.

Vuonna 1984 Apple julkaisi Macintoshin Super BowlillailmoitusRidley Scottin ohjaama versio, joka purki tietokonekategorian kaupasta rikkomalla muotin nykyisellä standardilla.

Jatkuvasti muuttuvassa tekniikan maailmassa, jossa muutostahti on yhä nopeampaa, Applen brändistrategia on ollut johdonmukainenalku:

Applella on brändäysstrategia, joka keskittyy tunteisiin. Apple-brändin persoonallisuus on elämäntapa; mielikuvitus; vapaus takaisin; innovaatio; intohimo; toiveet, unelmat ja toiveet; ja valtaa ihmisille teknologian kautta. Apple-brändin persoonallisuus on myös yksinkertaisuutta ja monimutkaisuuden poistamista ihmisten elämästä; ihmislähtöinen tuotesuunnittelu; ja olla todella humanistinen yritys, jolla on sydämellinen yhteys asiakkaisiinsa.

Ja tämä strategia kannatti. Apple on ollut vuosia maailman arvokkaimpien tuotemerkkien joukossaBrandFinancearvostusmetodologia.

Yrityksen menestyksen takana ovat brändi, muotoilu ja innovatiivinen vähittäiskauppastrategiavoimat:

Suunnittelu on Applen koko tuotekehitysprosessin lähtökohta. Sitä pidetään Apple, Inc:n perusperiaatteena. Kaikki alkoi Steve Jobsin visiosta, kun hän perusti yrityksen, joka valmistaa tietokoneita. Parhaaseen suunnitteluun tähtäävät työt. Mitä hän oli huolissaan, hän ei ollut valmis tyytymään mihinkään malliin; sen piti olla erinomaista. 1980-luvun alussa Steve Jobs halusi nostaa Applea suunnittelun avulla. "Pidän vain henkilökohtaisesti suunnittelusta, mutta näen, että se voi olla tapa erottaa Applen tuotteet nykypäivän tietokoneista..." sanoo Steve Jobs. Maailman huippusuunnittelijat valitsivat Apple Macintoshin ja kaikkien aikojen ensimmäisen iPodin 12 parhaan muotoilun joukkoon viime vuosisadalla juhlittaessa Maailman teollisen muotoilun päivää 2015.

Vähittäiskaupan puolella yrityksen vertikaalinen integraatio on luonut ainutlaatuisia mahdollisuuksia halutun brändikokemuksen luomiseen ja asiakaspolun hallintaan. Lisäksi vähittäismyynti tarjoaa mahdollisuuden omistaa teknistä tukea sekä kouluttaa ja kouluttaa nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita Applen tuoteekosysteemissä japalvelut:

Seuraava asia, ehkä yksi tärkeimmistä, on, että he eivät keskity voittoihin vaan jättävät asiakkaat tyytyväisiksi. Tietenkin useimmat ihmiset ostavat tuotteita Apple Storesta, mutta voit tehdä siellä paljon muutakin. Siellä on Genius Bar, josta saat teknistä tukea tuotteillesi, foorumi (kaupan keskus suurella näytöllä), jossa he järjestävät yhteisötapahtumia ja istuntoja asiantuntijoiden kanssa siitä, kuinka voit maksimoida kokemuksesi tuotteesi kanssa, sekä kokoushuone, joka auttaa. kehittäjät oppivat saamaan kaiken irti tuotteistaan, tänään Apple tarjoaa istuntoja maksutta ja Plaza (vain tietyissä paikoissa) tilaa myymälän ulkopuolella ilmaisella Wi-Fi-yhteydellä, joka isännöi ajoittain tapahtumia.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 27/01/2024

Views: 6249

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.