Miten lasken vuokratulot? (2023)

Tulojen laskentatapa

Vuokratulon (tai tappion) laskentamenetelmä pätevyystarkoituksiin riippuu käytetystä dokumentaatiosta.

Liittovaltion tuloveroilmoitukset, luettelo E. Kun luetteloa E käytetään kelpoisten vuokratulojen laskemiseen, lainanantajan on lisättävä lainanottajan kassavirtaan kaikki luetellut poistot, korot, asunnonomistajien yhdistysmaksut, verot tai vakuutuskulut. Kertaluonteiset kiinteistökulut voidaan lisätä takaisin, jos ne on asianmukaisesti dokumentoitu.

Jos kiinteistö oli käytössä

  • koko verovuoden vuokratulon on oltava 12 kuukauden keskiarvo; tai
  • alle koko vuoden vuokratuotot on laskettava niiden kuukausien keskiarvona, joina lainanottaja käytti kiinteistöä vuokrayksikkönä.

Katso tulon (tai tappion) käsittely alla saadaksesi lisäohjeita.

Vuokrasopimukset tai lomake 1007 tai lomake 1025:Käytettäessä voimassa olevia vuokrasopimuksia tai lomakkeella 1007 tai lomakkeella 1025 ilmoitettuja markkinavuokria, lainanantajan on laskettava vuokratulo kertomalla bruttokuukausivuokra(t) 75 prosentilla. (Tätä kutsutaan "Kuukausivuokraksi" lomakkeessa 1007.) Loput 25 % bruttovuokrasta katetaan vajaakäytön menetyksillä ja jatkuvilla ylläpitokuluilla.

Katso tulon (tai tappion) käsittely alla saadaksesi lisäohjeita.

Tulojen (tai tappioiden) käsittely

Kuukausittain oikeutetun vuokratulon (tai tappion) määrä, joka katsotaan osaksi lainanottajan kuukausittaista kokonaistuloa (tai tappiota) – ja sen käsittely laskettaessa lainanottajan kokonaisvelka-tulosuhdetta – vaihtelee sen mukaan, onko lainanottaja omistaa vuokrakiinteistön pääasunnonaan.

Jos vuokratulo liittyy lainanottajan pääasialliseen asuinpaikkaan:

  • Kuukausittaiset ehdot täyttävät vuokratulot (kuten edellä on määritelty) on lisättävä lainanottajan kuukausittaisiin kokonaistuloihin. (Tuottoja ei nettouteta kiinteistön PITIA:a vastaan.)

  • Asuntolainan maksun (PITIA) koko summa on sisällytettävä lainanottajan kuukausittaisiin kokonaisvelvoitteisiin laskettaessa velka-tulosuhdetta.

Jos vuokratulo (tai -tappio) liittyy muuhun kiinteistöön kuin lainanottajan pääasialliseen asuinpaikkaan:

  • Jos kuukausittaiset ehdot täyttävät vuokratulot (kuten edellä on määritelty) vähennettynä koko PITIA:lla on positiivisia, se on lisättävä lainanottajan kuukausittaisiin kokonaistuloihin.

  • Jos kuukausittainen kelpoinen vuokratulo miinus PITIA on negatiivinen, kuukausittainen nettovuokratappio on lisättävä lainanottajan kuukausittaisiin kokonaisvelvoitteisiin.

  • Vuokrakohteen täysi PITIA huomioidaan nettovuokratuottojen (tai tappioiden) määrässä; siksi sitä ei pitäisi laskea kuukausittaiseksi velvoitteeksi.

  • Lainanottajan pääasunnon kuukausimaksu (täysi PITIA tai kuukausivuokra) on laskettava kuukausivelvoitteeksi.

Jos kohteena olevasta kiinteistöstä saadaan vuokratuloa, katsoKuinka määritän vuokratulon määrän, joka voidaan käyttää kohteena olevasta kiinteistöstä?

Katso lisätietojaB3-3.1-08, Vuokratuototja Fannie Maen eLearning-kurssiVuokratulojen arviointi.

*Katso täydellinen luettelo lomakkeista, joita käytetään myynti- ja huoltooppaiden vaatimusten täyttämiseen, katsoOpaslomakkeetsivu.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 20/12/2023

Views: 5768

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.