nike-brändistrategia: emotionaalinen brändäys sankaruuden tarinan avulla - Graeme Newell (2023)

[vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=5Zk03ctwgW8″ size=”825″][vc_column_text]Katso syvälle Niken brändistrategiaan ja löydät klassisen tarinan sankarin matkasta. Mutta Nike muuttaa bränditarinaansa kamalasti muuttamalla asiakkaasta molemmatsankarijakonna.

Tässäkolmen minuutin tunnemarkkinointituntivideo,tunnemarkkinointiaasiantuntijaGraeme Newellnäyttää meille, kuinka Nike käyttää sekä itseinhoa ​​että päättäväisyyttä rakentaakseen asiakasuskollisuutta.

Nike-mainonta on yksi tehokkaimmista tunnebrändäysesimerkeistä markkinointimaailmassa nykyään. Heidän asiakasuskollisuutensa on jäänyt pois listalta, kiitos Niken brändistrategian ja emotionaalisen brändäyksen mestarillisen soveltamisen. Tänään tarkastelemme Niken markkinointistrategiaa ja sitä, kuinka he käyttävät vuosisatoja vanhaa sankaruuden arkkityyppiä tarinansa kertomiseen.

Niken mainonta ja tunnebrändäys

Niken brändistrategiana on rakentaa vahva brändi – niin voimakas, että se inspiroi kiihkeää asiakasuskollisuutta ihmisiltä kirjaimellisesti kaikkialla maailmassa. Tämä johtuu siitä, että Nike-mainonta käyttää mainonnassaan arkkityyppien tunnebrändäystekniikkaa – tarkemmin sanottuna sankarin tarinaa. Se on ikivanha tarina, tarina sankarista, joka kohtaa suurta vihollista ja suuren kamppailun jälkeen nousee voittoon. Tavallaan voisi sanoa, että Nikesin markkinointistrategia on tuhansia vuosia vanha ja inspiroinut asiakasuskollisuutta koko ajan.

Rakenna asiakasuskollisuutta sankaruuden avulla

Nike-mainonta ei ole ainoa ryhmä, joka käyttää sankarin arkkityyppiä innostaakseen asiakasuskollisuutta. Monet muut yritykset käyttävät tätä tunnebrändäystekniikkaa suurella teholla. Useimmissa tapauksissa vihollinen on ulkopuolinen. Yleisin tarina sankarista on kertomus vaatimattomasta alkuperästä olevasta miehestä, joka pyrkii voittamaan suuren pahan – paljon voimakkaamman kuin hän – ja kaikesta huolimatta nousemassa voittoisaksi. Sama malli voisi päteä esimerkiksi kodin turvajärjestelmään talon tulipalon varalta tai närästystä vastaan ​​tarkoitettuun antasidiin. Niin kauan kuin on selkeästi tunnistettu vihollinen ja selkeästi tunnistettu sankari, tunnebrändäys voi alkaa.

Niken brändistrategia

Niken mainonta ottaa yleisen sankaritarinan ja kääntää sen päälaelleen. Sen sijaan, että se inspiroisi asiakasuskollisuutta erottamalla ulkoisen vihollisen, se lopettaa ja keskittyysisäinenvihollinen – laiskuuttamme. Nike-mainonta tietää, kuinka usein taistelemme laiskoja puoliamme vastaan. Joka aamu, kun hälytys soi ja ulkona on vielä täysin pimeää, taistelu alkaa. Kun valitsemme, kuinka kauan juosta, taistelu jatkuu. Näin Niken markkinointi käyttää emotionaalista markkinointia innostaakseen asiakasuskollisuutta. He tietävät, että vaikka jotkut ihmiset voivat samaistua ulkoiseen viholliseen,kaikkiihmiset samaistuvat sisäiseen.

Niken brändistrategia on tässä suhteessa erinomainen, koska sisäinen vihollinen ei ole vain joku, jota voimme kaikki vihata, vaan sankari on myös katsoja! Tavalla tai toisella olemme kaikki oman tarinamme sankareita, ja Niken markkinointi on jo kauan sitten tunnistanut tämän tunteen – ja käyttänyt sitä ajattoman asiakasuskollisuuden innostamiseen.

Joten yhteenvetona:

  • Niken mainonnassa käytetään Heroismin emotionaalista brändäystekniikkaa innostaakseen uskomatonta asiakasuskollisuutta kaikkialla maailmassa. Sankari aloittaa vaatimattomasta alusta, haastaa itseään suuremman vihollisen ja voittaa kaikesta huolimatta.
  • Niken markkinointi ei ole ainoa ryhmä, joka käyttää tätä arkkityyppiä. Muut brändit käyttävät sitä tunnistamalla vihollisen, jonka katsojat voivat samaistua vihaamiseen, ja asettavat tuotteensa sitä vastaan ​​rakentaakseen vahvempaa asiakasuskollisuutta
  • Niken brändistrategia ottaa heron tunnemarkkinointitarinan ja kääntää sen sisäänpäin. Sinä olet sankari, ja laiska puolesi on konna.

[/vc_column_text][stm_post_comments][/vc_column][vc_column width=”1/4″][stm_sidebar sidebar=”1162″][/vc_column][/vc_row]

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 29/12/2023

Views: 5628

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.